This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.

Transaktions- og kontrolsporet

Former Member
Tre måder at spolere transaktions- og kontrolsporet på i Navision Financials

At en stor del af de regnskabsansvarlige rundt om i de danske virksomheder baserer regnskabsregistrering og regnskabsudarbejdelsen på Navision Financials, er uomtvisteligt. Næsten lige så uomtvisteligt er det, at en del af disse på et eller andet tidspunkt vil bryde bogføringsloven. Den stiller krav om, at alle registreringer skal kunne følges til de lovpligtige regnskaber, ligesom tallene i disse regnskaber skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat. Ligeledes stilles der krav om, at enhver registrering skal indeholde oplysning, der går det muligt at finde det dokumentationsmateriale, der ligger til grund for registreringen. Kravene er begrebsmæssigt udmøntet i henholdsvis transaktionssporet og kontrolsporet.

Den regnskabsansvarlige har ansvaret for transaktions- og kontrolsporets tilstedeværelse. I Navision Financials er der imidlertid adgang til at fjerne transaktions- og kontrolsporet effektivt. Tre af metoderne til at fjerne transaktions- og kontrolsporet er:

· ændring af kontonummer
· ændring af stamdata
· datokomprimering

Ændring af kontonummer og lignende
Kontonummeret for finanskonti kan uden videre ændres via eksempelvis kontoplanen eller finanskontienes stamkort. En ændring får umiddelbart virkning, idet Navision Financials automatisk fremfinder alle registreringer, hvori det gamle kontonummer forekommer, og ændrer det til det nye kontonummer. Der vil således ikke være noget spor af det gamle kontonummer tilbage i registreringerne.
Dette kan ødelægge sammenhængen mellem et gammelt årsregnskab og bogføringen, hvor sammenhængen til finanskontiene er beskrevet i en kontobro indeholdende de gamle finanskontonumre. Uden en korrekt kontobro kan det være umuligt at finde sammenhængen.
Hvis proceduren for kontering af et bilag forudsætter manuel påføring af finanskontonumrene på selve bilaget, vil muligheden for efterfølgende at kontrollere kontering til bogføring ligeledes besværliggøres eller måske ligefrem umuliggøres.

Samme virkning har ændringer af debitornumre, kreditornumre og lignende.

Ændring af stamdata
Stamkortene for eksempelvis varer, valuta, finanskonti, kreditorer og debitorer indeholder en række oplysninger, hvoraf nogle om ikke i sig selv er transaktioner så dog indgår i beregningsmetoder, -parametre eller –faktorer. Ændres en afskrivningsmetode, en rabatformel eller en valutakurs i valutakurstabellen, vil Navision Financials ikke gemme den gamle og hidtidig anvendte formel eller værdi. Den gamle angivelse vil simpelthen blive erstattet med den nye.
Herved vanskeliggøres eksempelvis fastlæggelsen af, på hvilket grundlag en given afskrivningskørsel er gennemført, eller med hvilken rabatformel en given kreditorafregning er registreret.

Stamkort for eksempelvis varer, valuta, finanskonti, kreditorer og debitorer indeholder eller refererer til sådanne stamdata.

Datokomprimering af finansbogføring
Navision Financials indeholder en facilitet, hvormed man kan mindske størrelsen på den database, hvori alle regnskabsregistreringer lagres. Men komprimeringen foregår ved, at flere gamle bogføringsposter slås sammen til en enkelt ny post. Det er valgfrit, hvilke perioder, man ønsker at slå sammen, ligesom det er muligt at foretage visse andre begrænsninger i, hvad der skal slås sammen. Men fælles for de komprimerede poster er, at det ikke længere vil være muligt opløse tallene i de registreringer, hvoraf de er sammensat. På samme måde reduceres mulighederne for at finde det dokumentationsmateriale, der ligger til grund for registreringen.

Faciliteten gælder for blandt andet finans-, kreditor- og debitorbogføringen.

Hvordan sikres transaktions- og kontrolsporet tilstedeværelse
Der findes udover de ovenstående risici en række måder, hvorpå transaktions- og kontrolsporet kan kompromitteres. Fælles for dem alle er, at den regnskabsansvarlige kan undgå at kompromittere transaktions- og kontrolsporet ved at erhverve sig et godt overblik over mulighederne og begrænsningerne i Navision Financials , ved at holde tungen lige i munden ved udarbejdelsen af de manuelle regnskabs- og kontrolprocedurer samt ved at sikre, at opsætningen af systemparametre og opsætningen og tildelingen af brugeradgange effektivt understøtter og overholder de fastlagte regnskabs- og kontrolprocedurer.

Opgaven med at implementere en effektiv kontrol og styring hermed kan synes stor, men en god indsats i etableringsfasen på dette område vil lette den løbende vedligeholdelse på området væsentligt.
Parents
No Data
Reply
 • Hej Igen --

  Igen er vi enige - Jeg ville også bare provokere lidt :)

  Det du egentligt efterlyser, er en log over ændringer - Og det er noget, at det, vore kunder og os har efterlyst i meget lang tid.

  Idéen med at få lavet et dokument, der beskriver fremgangsmåden, er egentlig ikke så dum enda - Den tror, jeg lige, jeg vil arbejde videre med... Hvis du allerede har et dokument, må du da meget gerne maile det til mig (hh@navtils.dk).  Kind Regards --

  Henrik Helgesen,
  Navision Solution Developer

  Edited by - hhelgesen on 2001 May 01 15:49:15
Children
No Data
Related
Recommended